Ing. Jozef Oros - Cenník

vedenie účtovníctva - ekonomické poradenstvo
Učtovníctvo

 

Kontakt

Ing. Jozef Oros - PRUDENTIS
Buzická 67
044 71 Čečejovce
mobil: 0918 603 529
e-mail: prudentis@prudentis.sk IČO: 37 643 665
DIČ: 1023985754
IČ pre DPH: SK1023985754Cenník služieb

Cenník pre podvojné účtovníctvo:

Spracovanie účtovníctva
  základná paušálna sadzba: od 5.000,- Sk/mes.
  resp. položkovite: 20,- Sk/pol.

Cenník pre jednoduché účtovníctvo:

Spracovanie účtovníctva
  základná paušálna sadzba: od 1.000,- Sk/mes.
  resp. položkovite: 10,- Sk/pol

Vyššie uvedené služby zahŕňajú:
a. vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
b. vedenie evidencie DPH, vypracovanie priznania k DPH
c. kontrola účtovných dokladov
d. poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia
e. spracovanie mesačných uzávierok

Cenník ostatných služieb:

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy, komunikácia s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
  základná sadzba: 250,- Sk/mes./pracovný pomer
  125,- Sk/mes./dohoda o vykonaní práce


Evidencia majetku, zaradenie, vyradenie, vypracovanie odpisového plánu
  základná sadzba: 150,- Sk/rok/ks

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov, vypracovanie účtovnej závierky, vrátane zákonom stanovených príloh
  základná sadzba: od 1.500,- Sk v jednoduchom   účtovníctve
  od 6.000,- Sk v podvojnom účtovníctve


Ekonomické a účtovné poradenstvo
  základná sadzba: 300,- Sk/hod.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 19%.

Cena za vypracovanie internej smernice, knihy jázd, oznamovacej povinnosti a reportov na základe požiadaviek klienta sa stanovuje vždy dohodou.
Uvedené cenové relácie nie sú konečné, nakoľko každá cenotvorba vychádza z iných faktorov (v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, taktiež pripravenosti dokladov na spracovanie a ďalšieho radu rôznych faktorov vychádzajúcich z požiadaviek klienta)